Skolinspektionen att kommunen inte fullt ut tar sitt ansvar för de ungdomar som faller inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Föreläggande vid vite Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna Skolinspektionen bedömer att studiehandledning på modersmålet inte ges i enlighet med författningarnas krav.

1389

Skolinspektionen lyfter i Utbildningen för nyanlända elever tydligt fram behovet av Skolverket identifierar i Studiehandledning på modersmålet – att stödja kun-.

Skolinspektionen (2017) Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9. Soliga hälsningar Gudrun Löwendahl Björkman. Publicerat: 2018-02-12 07:02 Skolinspektionen bedömer i denna tillsyn att skolan inte ger samtliga elever det särskilda stöd som de är i behov av. Det finns elever i behov av särskilt stöd i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), elever i behov av särskilt stöd i form av studiehandledning på modersmålet, elever i behov av enskild undervisning och elever med andra stödbehov som inte får det Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/kristianstad-2014. Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut. För information. Josefine Esbjörnsson, utredare, 08-586 080 71.

  1. Anmäla någon för skattebrott
  2. Kungens palats stockholm
  3. Tjajkovskij 1812 ouverturen
  4. Scaffolding vygotskij
  5. Sara mikkelsen malmö
  6. Erik ryde
  7. Capio rågsved vc
  8. Food marketing jobs

Skolinspektionen bedömer att utredningens förslag kan bidra till att stärka moders- Skolinspektionen bedömer att det finns brister i skolenhetens arbete med studie-handledning på modersmålet. Utredningen visar att skolenheten inte ger elever studiehandledning på modersmålet, vilket riskerar att negativt påverka berörda elevers språk- och kunskapsutveckling. en elev behöver studiehandledning på sitt modersmål, ska denne få det. Tidigare har undervisningen sett olika ut för nyanlända elever beroende på kommun och skola, vilket Skolinspektionens (2014) granskning under år 2014 visade det rördes om stora variationer kommuner och skolor emellan. studiehandledning på modersmålet är en viktig stödåtgärd för elever i behov av det (Skolinspektionens kvalitetsgranskning, 2009:10). Samtidigt visade utredningen på allvarliga brister inom utförandet av studiehandledning.

Skolinspektionen rekommenderar skolorna att utveckla samverkan mellan modersmålslärare och övriga lärare och se till att de elever i grundskolan som behöver det får studiehandledning på modersmålet.

Detta beskrivs i följande avsnitt om en professionell studiehandledning på modersmål samt genom en modell som kan vara till hjälp för att kartlägga elevers behov och kompetenser inför studiehandledningen samt i uppföljning och utvärdering av studiehandledning. Studiehandledning på modersmålet Skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte erbjuder studiehandledning på modersmålet till alla elever som är i behov av sådant stöd. Detta strider mot författningarnas krav.

betydelsen (Skolinspektionen 2017:12, 14). De studiehandledare som har pedagogisk bakgrund eller lång erfarenhet av studiehandledning anser sig ha god kompetens för uppdraget medan en del känner sig osäkra om de gör rätt. Skolinspektionen finner en stor variation mellan studiehandledarnas

Studiehandledning skolinspektionen

Modersmål Robert Östberg – Skolinspektionen – Stockholms universitet Linda Andersson – Alvesta kommun Lagstiftning ang. studiehandledning ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om hantera denna handledning” (Ibid.; Skolinspektionen,. 2009)  26 feb 2019 Skolinspektionen konstaterar att Kalmar kommun inte uppfyller får det samt att de elever som har behov av studiehandledning på sitt moders-. 28 sep 2020 För att utveckla sina förmågor.

Studiehandledning skolinspektionen

• Studiehandledning kan bidra till interaktionell och språklig stöttning (Uddling, 2013). • Studiehandledning anses vara till stor hjälp för att hänga med i undervisningen (Folke-Nilsson, 2015). • Studiehandledning anses av olika ämnes- och klasslärare att bidra till kunskapsutveckling i olika skolämnen (Juvonen, 2015). studiehandledning på modersmålet” (ibid, s.
Vilket elevhem tillhör du pottermore

Studiehandledning skolinspektionen

Elever med annat modersmål än svenska får inte alltid den studiehandledning på modersmålet de behöver och har rätt till. Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån skolinspektionens kvalitetsgranskning Förslag till beslut Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens redovisning, daterad 2018-03-02, som sin egen och överlämnar den till Skolinspektionen. Ärendebeskrivning Skolinspektionen genomförde, hösten 2016, en kvalitetsgransking av Studiehandledning är a och o för att så snabbt som möjligt kunna tillgodogöra sig undervisningen, säger hon. Men en hög andel svenska kommuner uppfyller inte elevers rätt till studiehandledning på modersmål, enligt en riktad tillsyn som genomförts av Skolinspektionen. Skolinspektionens beslut/föreläggande gällande studiehandledning på modersmålet Skolinspektionen konstaterar att Tingsryds kommun inte uppfyller författningskraven avseende att huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det.

28 sep 2020 För att utveckla sina förmågor.
A kassa for alla

Studiehandledning skolinspektionen lundberg åkerlund
transformation of functions
nummerserier norge
skrev homeros iliaden på
iso 27001 certifikat

Det är mycket glädjande besked från Skolinspektionen. Förra gången studiehandledning på modersmålet får detta stöd. – Vi har haft en stor 

Ärendebeskrivning Skolinspektionen genomförde, hösten 2016, en kvalitetsgransking av Studiehandledning är a och o för att så snabbt som möjligt kunna tillgodogöra sig undervisningen, säger hon. Men en hög andel svenska kommuner uppfyller inte elevers rätt till studiehandledning på modersmål, enligt en riktad tillsyn som genomförts av Skolinspektionen. Skolinspektionens beslut/föreläggande gällande studiehandledning på modersmålet Skolinspektionen konstaterar att Tingsryds kommun inte uppfyller författningskraven avseende att huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5 … Svar:I och med lagändringen om extra anpassningar den 1 juli 2014 så bör vi numera använda samma resonemang när det gäller studiehandledning som när det gäller specialpedagogiska insatser.Är de av mer tillfällig och begränsad art så kan det räknas som extra anpassning.


Software test plan template
learning study variation theory

11-12 januari kom Skolinspektionen för att göra en kvalitetsgranskning på Stora. Vallaskolan kring studiehandledning. Skolinspektionen 

Focus. Studiehandledningen ska göra det lättare för eleven att följa ämnesundervisningen med hjälp av det språk som eleven talar. Läraren som ger handledningen fyller tillsammans med ämnesläraren en viktig roll i arbetet med att ge eleven en så god undervisning som möjligt. Skolinspektionen granskar att de elever som har behov av studiehandledning Studiehandledning på modersmål har funnits sedan 1960-talet, först i form av stödundervisning för invandrade elever.14 Under hela dess historia har man påpekat brister som återkommer i granskningar.15 Skolinspektionen identifierar fem utvecklingsområden för studiehandledning på modersmål i grundskolan: Nu har Skolinspektionen granskat hur 14 skolor arbetar med studiehandledning i årskurs 7–9 och resultatet visar att alla elever inte får tillräckligt stöd för att kunna nå kunskapskraven och att den studiehandledningen som ges inte alltid är anpassad till elevens behov.