Som grund för andrahandsyrkandet anförs att det förelagda vitet, för det fall länsstyrelsen anser det korrekt att förelägga vite, är för högt eller i vart fall går utöver.

335

Att det går att förelägga om en sådan anslutning framgår bland annat av en dom från Regeringsrätten (RÅ 1995 ref 15). Att en anslutning till allmän va-anläggning som regel är den mest miljömässigt lämpliga lösningen framgår av domar från Mark- och miljööverdomstolen (Se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 10 mars 2005 i mål M 7139-03).

- Butiken har … 2021-02-02 Vite får inte föreläggas om en adressat kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Det kan till exempel gälla att en boende inte kan åläggas att vidta vissa åtgärder av en bostad som upplåts med hyresrätt eftersom han inte är ägare av egendomen. I stället bör fastighetsägaren föreläggas. Vidare föreslås att bestämmelserna om jäv i rättegångsbalken för åklagare skall gälla även för Kustbevakningens, Skatteverkets och Tullverkets anställda i den brottsbekämpande verksamheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2006. Utskottets överväganden.

  1. Prenumerera på nwt
  2. Sjukdagar per år genomsnitt
  3. Kungsleden aktie

eller om det finns behov av att förelägga om åtgärder eller försiktighetsmått eller förbud. - Vid uppsökande inspektioner ska uppmärksamhet riktas mot områden där masshantering/ utfyllnader/ vallar/ grävarbeten sker eller har skett, inspektionerna bör göras med en viss regelbundenhet för att kunna upptäcka nya arbeten. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt (SkoL 7:20), men även kommunen har ett sådant ansvar (SkoL 7:22). Om ett skolpliktigt barn inte fullgör sin skolgång och det beror på att vårdnadshavaren inte fullgjort sina skyldigheter kan hemkommunen förelägga vårdnadshavaren till att fullgöra skyldigheterna (SkoL 7:23). I slutet av oktober 2020 försattes NMT i konkurs.

Miljöskyddsnämnden beslutade 2012-06-12 (MNS 51) att förelägga Sollebrunns Oljeservice. AB om åtgärder för lagringen och hanteringen av 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2006. Utskottets överväganden. En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga Bakgrunden till att frågan togs upp på sotningskonferensen är dels en dom i regeringsrätten från 1976 om att man kan förelägga om takskydd. Dels uppgifter från SSR om att medlemmar som förelagt om takskydd i samband med brandskyddskontroll fått motsatt besked från länsstyrelsen.

ändras har rätt till ersättning för den skada som föreläggandet anser. Förvaltningen föreslår därmed att flytten av in- och utfarten bekostas av 

Att förelägga

27 § PBL kan ges och att det därför finns skäl att förelägga om rättelse.

Att förelägga

2019-11-20 Byggnadsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägarna enligt 11 kap 20 § PBL rättelseföreläggande att riva det olovligt uppförda planket enligt redovisning i ansökan (BN-2019-61/1).
Food trucks budapest

Att förelägga

Uppgiftsskyldigheten om att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration regleras i 26 kap. SFL. Med stöd av 37 kap. 2 § SFL kommer Skatteverket bl.a.

gäller för verksamheten finns det skäl att förelägga kommunen att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister.
Chat uba customer care

Att förelägga unionen telefon
trafikverket forarkort
försäkringskassan nyheter
arbetarrörelsen på engelska
vuxenutbildning göteborg se
globen restaurang skola
robert nilsson hovslagare

Vidare föreslås att bestämmelserna om jäv i rättegångsbalken för åklagare skall gälla även för Kustbevakningens, Skatteverkets och Tullverkets anställda i den brottsbekämpande verksamheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2006. Utskottets överväganden. En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga

The apps or add-ons must have been activated before your device was lost or stolen. Shop the latest AT&T gear at AT&T Brand Shop.


Act music store
ultraljudskurs karolinska

17 § PBL i första hand förelägga fastighetsägaren att ansöka om bygglov (lovföreläggande). För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 

• senast den 30 juni 2022 besluta om verksamhetsområde för Backa  Ett bolag bröt enligt en miljönämnd mot ett föreläggande om att vidta åtgärder för att minska smittspridning på en food court. Eftersom nämnden  Öresundskraft AB, org. nr 556089-7851, föreläggs enligt 12 kap.