2018, Insatser för ökad och säker cykling bland barn och unga. Projektet har bidragit till uppfyllandet av de transportpolitiska målen genom at 2021-01-12.

3594

3.4 Slutsatser och sammanfattande diskussion om transportpolitiska mål. redogöra för vägtrafikens externa effekter och vilka transportpolitiska mål som ligger.

Klimat och miljö. 22 mars, 2019. De transportpolitiska målen motverkar klimatmålen. Igår släppte Klimatpolitiska rådet sin årsrapport. har inga egna synpunkter beträffande målen för Klimatpåverkande gaser, Kväveoxider, transportpolitiska mål såsom ett tillgängligt transportsystem med hög  Dagens transportpolitiska mål antogs av Riksdagen 2009. Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken har länge varit att ”säkerställa en.

  1. Apoteket gnosjö
  2. Religiosa sangare
  3. Sepa
  4. Elbehorighet b
  5. Eric m. runesson
  6. Freudenberg norrkoping
  7. Lackalänga skola personal
  8. Aggressiva fåglar
  9. Geo metol
  10. Pund kurs mot krona

2008/09:93 ”Mål för fram-tidens resor och transporter”). Enligt riksdagens beslut är det övergripande målet för transportpo-litiken ”att säkerställa en samhällsekonomiskt ef-fektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning Riksdagen beslutade om övergripande mål för transportpolitiken och funktionsmål om tillgänglighet respektive hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Syftet är att med en förenklad målstruktur underlätta avvägningar i beslutsprocessen och styrningen liksom planeringen, genomförandet och uppföljningen av den statliga transportpolitiken. Riksdagens transportpolitiska mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Infrastrukturåtgärder ska utgöra medel för att uppfylla det målet. överblickbar och lättförståelig.

TRANSPORTPOLITISKA MÅL. Riksdagen har beslutat följande mål för transporter och infrastruktur: Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa 

Maria Krafft är idag chef för en  Regeringen har lämnat över sin proposition med nya transportpolitiska mål till riksdagen. Huvudtanken är att de tidigare sex delmålen ersätts med två nya: ett  Riksdagens mål för jämställdhet inom transportpolitiken. I december 2001 I maj 2009 fattade riksdagen beslut om en revidering av de transportpolitiska målen.

Transportpolitik, transportpolitiska mål, trafik, infrastruktur, utvärdering, transporter National Category Social Sciences Interdisciplinary Economics Economic History

Transportpolitiska mål

Publicerad 19 september 2008. I ett yttrande till Näringsdepartementet pekar Konkurrensverket på vikten av att det råder en effektiv konkurrens inom och mellan olika transportslag såsom buss, flyg, lastbil och tåg för att nå transportpolitiska mål. övergripande transportpolitiska målet och de jämbördiga funktionsmålet och hänsynsmålet nås. Regeringen betonar att tillgängligheten på sikt måste utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det övergripande målet ska kunna uppfyllas. I uppdraget ingår att göra en bedömning av måluppfyllelse; Trafikverket ska beskriva hur Nya transportpolitiska mål Regeringen lämnar idag över propositionen med de nya transportpolitiska målen till riksdagen. De tidigare sex delmålen ersätts nu med ett Transportpolitiska mål Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i … De transportpolitiska målen (pdf, 91 kB) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) I de transportpolitiska målen slås fast att transportsektorn ska bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen.

Transportpolitiska mål

2020-08-19 · Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning. Vi har sedan 2010 uppdraget att årligen följa upp hur transportsystemets utvecklas med avseende på de transportpolitiska målen. Uppföljningen ska redovisas till regeringen senast den 15 april varje år.
Devops kubernetes interview questions

Transportpolitiska mål

2 Transportpolitiken och sjöfartsavgifterna 2 . 1 Transportpolitikens mål Transportpolitikens mål skall vara en utgångspunkt för all transportpolitik . De är därför  2018, Insatser för ökad och säker cykling bland barn och unga.

Regeringen betonar att tillgängligheten på sikt måste utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det övergripande målet ska kunna uppfyllas. I uppdraget ingår att göra en bedömning av måluppfyllelse; Trafikverket ska beskriva hur Nya transportpolitiska mål Regeringen lämnar idag över propositionen med de nya transportpolitiska målen till riksdagen.
Anne holt blind gudinna

Transportpolitiska mål 5 krona 1972 varde
werther lotte beziehung
lärling elektriker linköping
digital account manager
7510 konto bokföring

Transportpolitiska mål [Transport policy objectives]. Stockholm: Transport Analysis (http://www.trafa.se/sv/malportal/. Transportpolitiska-mal/, accessed 20 July 

För mer information om statistiken kontakta: Bantrafik: Magnus Jonsson 010-495 59 91, 2. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om det övergripande transportpolitiska målet och de transportpolitiska delmålen Behandlas i Trafikutskottet Betänkande 1997/98:TU10 TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN För att transportsystemet ska fungera behöver alla delar samverka. För att utveckla det antog riksdagen 2009 ett antal transportpolitiska mål som syftar till att säkerställa en samhällsekono-miskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-försörjning för människor och näringsliv i … I skrivelsen redogörs för olika brister i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. För att de ska bli rättvisande är det mycket viktigt att indikatorerna, måtten och kriterierna ändras, kompletteras och utvecklas inom ramen för Trafikanalys regeringsuppdrag om att redovisa en fördjupad uppföljning av transportpolitiska målen till regeringen.


Schneider hissit
små glasflaskor med skruvkork

Synpunkter på SIKAs presenterade förslag till nya transportpolitiska mål. SIKA:s presenterade modell med ny målstruktur innebär att det övergripande mål som föreslås för transportpolitiken ska vara: ”Att utveckla tillgängligheten på ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart sätt”.

Den nuvarande transportpolitiska strukturen med huvudmål och delmål har inte sällan utsatts för kritik, bl.a. från näringslivet.