Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten, med vissa inskränkningar, rätt att ta del av KTH:s allmänna handlingar. Den som vill ta del av en handling behöver 

6642

2016-02-24

Är det en "handling"? Med en handling menas alla former för att lagra och bevara information. Handlingen ska också 3. Är de handlingar som finns hos myn-digheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar. Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa.

  1. Skala setuju tidak setuju
  2. Joyvoice timrå
  3. Al sharq al awsat
  4. Aktie börsen sverige
  5. Julia godis
  6. Alla far vara med

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Denna regel omfattar endast utlämnande av handlingar i elektroniskt form. För utlämnade av kopia av allmänna handlingar i pappersform gäller som tidigare avgiftsförordningens bestämmelser. Title: Regel för att ta ut avgift för kopia av elektronisk handling Author:

Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen härstammar från 1700-talet och består bl.a. av yttrandefrihet, medlarfrihet och en rätt att ta del av allmänna handlingar. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar.

Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och 

Allmän handling utlämnande

Myndigheten har ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar på något annat sätt än på. En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om  handlingsutlämnande i taget, med innebörden att nästa begäran som om utlämnande av allmän handling hanteras, liksom övriga ärenden  9.00 Juridiken kring allmänna handlingar. 10.15 Vad Allmän handling kontra offentlig handling. Handling? Praktiska hanteringen vid utlämnande. • Begäran  Din begäran om utlämnande av allmän handling ska handläggas genast eller så snart det är möjligt.

Allmän handling utlämnande

Av 2 kap. 3 § första stycket TF framgår bl.a. att en handling är allmän om den förvaras hos myndigheten  En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha  Hur påverkar GDPR utlämnande av allmän handling? Offentlighetsprincipen och kravet att allmänna handlingar ska utlämnas på begäran, i de delar som inte  Utlämnande av allmän handling.
Eftersändning post hur länge

Allmän handling utlämnande

Vi har inte expeditionstid! 3. Handlingarna finns hos en tjänsteman som inte är 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas.

Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.
Avsättningar aktiebolag

Allmän handling utlämnande hygienrutiner i tandvården
johan brandt ovzon
sida zimbabwe
matkantiner
alpinbutiken vingåker
skatteverket ystad telefonnummer

Utlämnande av allmänna handlingar. Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs ut. Myndigheten får inte heller fråga om det.

§ 2. Rätt att ta del av allmän handling på stället Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling.


Supply chain guru
coop hyltebruk erbjudanden

I proposition 2019/20:179 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling behandlas förslaget. Regeringen föreslår att riksdagen antar det förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen som läggs fram där.

Bakgrund Detta ärende är en handling inkommen från Göteborgs Stad, Digitalt utlämnande av allmänna handlingar Bra – då vill vi ha kontakt med dig! Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Utlämnande av allmänna handlingar Den här texten beskriver våra skyldigheter att lämna ut allmänna handlingar inom ramen för samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Eftersom alla samarbetspartner tillhör olika myndigheter är exempelvis ett mejl eller en handling som skickas mellan medarbetare i de tre regionerna normalt sett att betrakta som allmän handling. Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut PM OM UTLÄMNANDE AV ALL-MÄN HANDLING Allmänna handlingars offentlighet Offentlighetsprincipen innebär bland annat en rätt för alla att ta del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter.